İkinci derece uygulaması

Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğünde Belge Araştırma Uzmanı olarak görev yapan ve mahkeme kararları gereğince Genel İdare Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilen ilgililer hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) bendindin 4 numaralı alt bendinin uygulanıp uygulanmayacağı hk. (12/09/2012-14956)


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 43 Tarih : 12/09/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 155. sayfa


Başkanlığımızca ilgi yaz ve ekleri incelendiğinde, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu; Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü mezunu; Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih bölümü mezunu; Fen edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu; Fen edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu, İlahiyat Fakültesi bölümü mezunu olan 14 personelin Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında "belge araştırma uzmanı" unvanıyla görev yaptığı, söz konusu personelin arşivcilik görevini fiilen ifa etmeleri sebebiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesine Teknik Hizmetler sınıfına geçirilmeleri konusunda dava açtıkları, mahkemenin "arşivcilik" hizmetlerini fiilen ifa eden davacıların Genel İdari Hizmet Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmemelerinin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine vardığı, bu karar üzerine idare tarafından söz konusu personelin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendinde; "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." hükmü, A/4 bendinde de; " Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," eklenmek suretiyle hizmete alınacakları hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmıştır.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kanunun 43'üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
Konuya ilişkin 22/03/2012 tarihli ve 13583 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararında; "657 sayılı Devlet Memurların Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca Genel İdari Hizmetleri sınıfında sayılan Arşiv Memurluğunda çalışan, Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dökümantasyon ve Enformasyon bölümlerinden mezun olan ve Arşivci unvanını taşıyanların teknik hizmetler sınıfında yer alarak aynı haklardan yararlanmalarının uygun olacağına; yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte arşiv memuru olarak çalışanların ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında sayılmalarına karar verilmiştir." denmektedir.
Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde unvan değişikliği sınavı, En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı, şeklinde tanımlanmış olup, 5'inci maddesinin 2/a bendinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında da "arşivci" unvanına yer verilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasında ise; 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanmasının gerekmekte olduğu, ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1- Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne göre arşivci unvanının unvan değişikliği suretiyle yapılacak bir atama olduğu ve atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanmasının gerekmekte olduğu,
2- Yukarıda bahsi geçen bölümlerden mezun olan personelin, arşivci unvanını kullanabilmesi hususunda, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunun 43 üncü maddesinin değişik (b) bendi hükmü uyarınca yüksek öğrenim görenlerin kazandıkları unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müracaat etmenizin uygun olacağı,
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 4 üncü fıkrasında Anılan hükümden faydalanmak için Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak ve söz konusu unvanları ihraz etmek veya mezkur madde metninde belirtilen okulları bitirmek gerektiği mütalaa edilmektedir.