Sınav ile yeterli elaman alınamazsa yeni sınav yapılması gerektigi

Yapılan sınava rağmen yeterli sayıda istenilen nitelikte aday memurun atanmasının mümkün olmadığı kadrolar için sınav düzenlenmesinin uygun mütalâa edildiği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 21/10/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 2. sayfa

6.12.1985 gün ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ilk defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinin (e) fıkrasındaki; 'Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar ve yalnız ilgili kurum için geçerlidir.? hükmü müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası nakil, memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle boşalan ve sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı sınıf, aynı veya benzer unvanlı olan kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak Kazanmış olanlardan atama yapılarak kurumların boşalan kadrolarını yeni bir sınav sözkonusu olmaksızın süratle doldurmalarını sağlamak ayrıca bir kurumda sınavı kazanıpta ataması yapılamıyanların başka bir kurumda sınava girmeden memuriyete atanmalarını önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu itibarla bu hükmün.........yeniden sınav yapılmasına engel teşkil edecek bir yönü bulunmamaktadır.

Bu sebeple yapılan sınava rağmen yeterli sayıda bayan aday memurun atanmasının mümkün olmadığı kadrolar için sınav düzenlenmesi uygun mütalâa edilmektedir.