Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin 5620 sayılı Kanunun uygulaması hakkında

5620 sayılı Kanun çerçevesinde büroda çalışmayan şoför, kaloriferci ve tesisatçı unvanlı geçici işçilerin hangi unvan ve ücret teklif edileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5620 / 2 Tarih : 02/07/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 72. sayfa

Başkanlığınızda uzun süredir geçici işçi olarak görev yapan ancak, 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde, sözleşmeli statüye geçmeyi kabul etmeyen personelin 2005 veya 2006 yıllarında askerlik, doğum izni, rapor ve ücretsiz izin gibi sebeplerle görevde bulunmadıkları sürelerin çalışılan süreler olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, büroda çalışmayan şoför, kaloriferci ve tesisatçı unvanlı geçici işçilerin hangi unvan ve ücretlerle teklif edileceği hususlarında tereddüde düşüldüğünü belirten ilgi yazılar incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kapsama dahil geçici işçilerden;
a) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen idarelerde fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri hâlinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına,
b) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlar sürekli işçi kadrolarına,
c) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlardan, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevlerde çalışmakta olup, bu görevlere ilişkin olarak norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşıyanlar istekleri halinde aynı fıkra hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne, norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro olmayanlar sürekli işçi kadrolarına,
geçirilir. (c) bendine göre aynı kadro unvanı esas alınarak sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması hâlinde; sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların kıdemleri, eğitim durumları, ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel meclisleri, belediye meclisleri veya bağlı idare yönetim kurulu ile birlik meclisleri tarafından tespit olunur." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde;
1) Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanların sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalanların ise istekleri halinde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri prensibinden hareketle, hangi personelin hangi statüye geçirileceği hususuna, Kurumunuz tarafından yapılacak tespit sonucunda karar verilmesinin,
2) 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki,
"(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz.
(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için mali yılda;
(a) 1 inci maddenin (a) bendinde belirtilen idarelerce, Maliye Bakanlığından? geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur." hükmü gereğince, 2008 Yılındaki geçici iş pozisyon vizeleri Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağından, sözleşmeli statüye geçmeyi kabul etmeyen personelin 2008 Yılındaki çalışma süresinin hesaplanması hususunda, mezkur Bakanlıktan alınacak görüş doğrultusunda işlem tesisinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.