399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğ

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 7, 8, 58 Tarih : 25/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 57. sayfa

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. de 9.10.1998-29.7.2003 tarihleri arasında Genel Müdürlük uzmanı olarak görev yapmış olan ??'ın Genel Müdürlüğünüzde bir göreve atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı, 399 sayılı KHK'nin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Başkanlığımızın yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Başkanlığımızın görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olduğundan, ?..'ın söz konusu KHK'ye tabi olarak çalışmış olması kaydıyla Genel Müdürlüğünüzde durumuna uygun bir pozisyona sınava tabi tutulmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanabileceği değerlendirilmektedir.

ÖZET: 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceğine ilişkin 26/09/2008- 17625
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Değişik Ek 1 inci maddenin uygulanmasında tereddüde düşülen hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Değişik Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında; " 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir." hükümlerine yer verilmektedir.
Bahse konu ek maddenin son fıkrasında ise; 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği mütalaa edilmektedir.