Assubaylık ve uzman çavuşluk hizmeti torba kardrolara atanmada değerlendirleceği

Rektörlüğünüz bünyesinde bulunan 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanacakların, erbaş ve astsubay olarak geçen hizmet sürelerinin Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında fiilen çalışılmış sürelerden sayılacağı hk. (


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 09/12/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 50. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapmakta iken disiplinsizlik nedeniyle resen ayırma işlemine tabi tutulan personelin 15/01/2010 tarihinde Gerekli Belediye Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre açıktan atamasının yapıldığını, bahsi geçen personelin 13/04/2010 tarihinde naklen Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığını belirterek, ilgilinin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olması sebebiyle yapılacak intibak işleminde Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak geçen hizmet sürelerinin ne şekilde değerlendirileceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Derece yükselmesinin usul ve esasları? başlıklı 68 inci maddesinin B bendinde; ?Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 3500 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 3500'den az olanlar için en az 10 yıl, c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yükseköğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.? hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Kapsam? başlıklı 2 nci maddesinde; ?Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır: a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler, c)İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler, e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.? hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; ilgililerin erbaş ve astsubaylıkta geçen hizmetlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin sözkonusu maddesi gereğince genel bütçe kapsamındaki idarelerde fiilen geçen hizmetlerden olması sebebiyle mezkur hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.