Diğer personel kanununa tabi olup memur alonlar hakında 71inci madde uygulanacağı

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman erbaş ve uzman jandarma olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanların ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerinin üzerinde bir derece ve kademe ile Uzman Erbaşlık ve Uzman Jandarma görevine başlatılanların, atandıkları kadroda, ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 92, 71 Tarih : 28/07/2009
Kaynak 33 sayılı bülten 157. sayfa

?'da 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) gereğince 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanlar arasından Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yapılacak adayların, uzman erbaşlıkta ve uzman çavuşlukta geçen sürelerinin kazanılmış hak aylıklarının hesabında dikkate alınıp alınamayacağı ve eğer alınacak ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasının haklarında uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler."
hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinde ise; hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu maddede uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Başkanlığımızca uzman erbaşlıktan kendi isteğiyle ayrılanların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğuna atanması halinde uzman erbaşlıktan ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları gerektiği şeklinde değerlendirme yapılarak, söz konusu personel lehinde işlem yapılması öngörülmüştür. Aynı konuya ilişkin Başkanlığımızca çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına da aynı nitelikteki mütalaalar verilmiştir. Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanunda uzman erbaş olarak geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen Başkanlığımızca söz konusu personel lehine işlem yapılmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrasında ise "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almakta olup, söz konusu hükme göre Devlet memurunun sınıf değiştirmesi halinde eski sınıfında yeni sınıfına göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış ise, yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılmakta ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmemektedir. Söz konusu hüküm ile mezkur Kanuna tabi çalışanlar arasındaki eşitlik ilkesi korunmak istenmiştir.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerin üzerinde bir derece ve kademe ile uzman erbaşlık görevine başlatılanların, atandıkları kadroda ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.