3Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağı

Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 24 Tarih : 26/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 58. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı KHK' ya göre sözleşmeli personel olarak görev yapan personelin askerlik görevini ifa için ayrıldığı ve terhisinden hemen önce 45 gün rapor aldığından bahisle, askerlik hizmetinin bitiminden sonra göreve başlama süresi olan 1 ayın hangi tarihten itibaren başlayacağı hususunda görüş talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "Muvazzaf Askerlik" başlıklı 24 üncü maddesinde; "Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almakta olup, asker dönüşü göreve başlamak için gerekli 1 aylık başvuru süresinin sağlık raporunun terhis tarihinden önce alınmış olması sebebiyle rapor bitim tarihinden itibaren başlaması gerektiği mütalaa edilmektedir.