Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması

Terör eylemleri nedeniyle malül olup da çalışabilir durumda olanlar ile şehit veya malul olanların yakınlarından (eş, çocuk, kardeş) İçişleri Bakanlığı tarafından ataması teklif edilenlerin atamalarının defterdarlıklara yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92, 93 Tarih : 18/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 51. sayfa

1.Ataması yapılanların aday memur statüsünde mi yoksa asli memur statüsünde mi değerlendirileceği, aday memur olarak atanmaları durumunda adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı; 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği; 3.Harp okullarında geçen eğitim süresi olması halinde, bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, 4.Vazife malulü olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almaya devam edenlerin görev yaptığı süreye denk gelen fiili hizmet süresinin, emeklilik keseneğine esas aylığı ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği; 5.Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen sürelerin senelik izin süresinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinde; ?A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 1'sini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya, b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.? hükmüne yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.? hükmü, 54 üncü maddesinde ise;?Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 154 serin nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; 3713 sayılı Kanun kapsamında atanan personelden; 1.926 sayılı Personel Kanununa tabi kadrolu statüde, uzman erbaş veya uzman jandarma olarak en az 2 yıllık hizmet süresi olanların asli memur olarak atanacağı, bu şekilde 2 yıldan az hizmeti olanlar ile kamuda sözleşmeli olarak görev yapmış olanların ise aday memur olarak atanacağı ve adaylık hükümlerine tabi olacağı; 2.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında (hizmet sınıfları ve unvanları dikkate alınarak) değerlendirilecek süreler arasında sayılması halinde ilgililerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği, bu sürelerin emeklilik yönünden değerlendirilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınması gerektiği; 3.Harp okullarında geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylığı yönünden değerlendirilmesinde imkan bulunmadığı; 4.Vazife malulü olarak aylık alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin atıf yaptığı 92 nci maddesi çerçevesinde emekliye ayrıldıkları tarihte iktisap etmiş oldukları derece ve kademeler esas alınarak atamaları gerektiği; 5.Hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınması gerektiği, mütalaa edilmektedir.