Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması

4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçmeniz halinde doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanıp kullanamayacağınıza ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 04/07/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 73. sayfa

Kültür ve Turizm Bakanlığında 11 yıldır geçici işçi statüsünde görev yaptığınız ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçmeniz halinde doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanıp kullanamayacağınıza ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta daha eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.
Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, sözleşmeli kadın personele doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta ücretli izin verilebileceği, çoğul gebelik halinde ise doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta ekleneceği, ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabileceği, bu durumda sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı sürelerin doğum sonrası izin süresine eklenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Ancak, söz konusu Esaslarda sözleşmeli statüde istihdam edilen kadın personelin doğum sebebiyle ücretsiz izin alabileceği hususunda herhangi bir düzenleme yer almadığından doğum sebebiyle sözleşmeli kadın personele ücretsiz izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.