4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük sürenin müracaat süresi olduğu

Sendikanızla aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın, 26-27/ 01/ 2008 tarihlerinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiği, ??..Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan bu sendikanın iki üyesinin bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği ve seçildikleri tarihten itibaren de 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük süre geçtikten sonra aylıksız izne ayrıldıklarından bahisle bu konuya ilişkin olarak ilgili İdare nezdinde girişimlerde bulunulmasına rağmen bir sonuç elde edilemediği belirtilerek kanuna aykırı bu uygulamanın sona erdirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 16/10/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 58. sayfa

Sendikanızla aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın, 26-27/ 01/ 2008 tarihlerinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiği, ?.. Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan bu sendikanın iki üyesinin bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği ve seçildikleri tarihten itibaren de 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük süre geçtikten sonra aylıksız izne ayrıldıklarından bahisle bu konuya ilişkin olarak ilgili İdare nezdinde girişimlerde bulunulmasına rağmen bir sonuç elde edilemediği belirtilerek kanuna aykırı bu uygulamanın sona erdirilmesi talebini içeren ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.
İlgi yazı ekinde alınan ??. Genel Müdürlüğünün 20/06/2008 tarihli ve ??.-670 sayılı yazısında ise
-bahse konu sendikanın olağan genel kurul toplantısını 27/01/2008 tarihinde tamamladığı,
-seçim sonuçlarının ilgili sendikaya Çankaya 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından 30/01/2008 tarihinde bildirildiği,
-yazıda bahsi geçen ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen iki personelin 29/02/2008 tarihinde Kurumlarından 4688 sayılı Kanunun mezkur hükmü uyarınca aylıksız izin talebinde bulunduğu,
-bu çerçevede bu iki personele aylıksız izin verildiği belirtilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalar ışığında;
-4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izin talebinde bulunabilmek için öngörülen otuz günlük başvuru süresinin, seçimlerin yapıldığı tarihten değil, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca kesin seçim sonuçlarının ilan ve tebliğ edildiği tarihten başlatılması gerektiği,
-4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde, aylıksız izin talebinde bulunan personelin "görevleri süresince" aylıksız izne ayrılacağının öngörülmesi sebebiyle süresi içinde talepte bulunan bir personelin aylıksız izninin ileriki bir tarihten itibaren başlatılmasını talep etmesine imkan bulunmadığı,
-4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uygulaması ilgili olarak; personelin aylıksız izin talebinin tek başına aylıksız iznin başlamasına yetmeyeceği, bu talebin ilgili kurum tarafından şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği açısından değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu, dolayısıyla aylıksız iznin başlayabilmesi için, personelin aylıksız izin talebinin yukarıda belirtilen hususlar açısından idare tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi gerektiği, bu çerçevede seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde aylıksız izin talebinde bulunulduğu halde bu talebin, idare tarafından otuz günlük sürenin bitiminden sonra kabul edilmesi durumunda verilen aylıksız iznin, 4688 sayılı Kanunun mezkur hükmüne aykırılığından bahsedilemeyeceği,
mütalaa edilmektedir.