Sınıf deiştirenlerin dercelerinde bekletilmeleri gerektiği

Teknik Hizmetler Sınıfına geçmesi sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/1 nci fıkrası gereğince memuriyete girmeden önceki hizmetleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilen personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atandığından bahisle, ilgilinin sınıf değiştirmesi sebebiyle mezkur Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bulunduğu derecede kademesinin durdurulmaması gerektiği ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süresinin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği (21/10/2009)


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 71 Tarih : 21/10/2009
Kaynak 33 sayılı bülten 160. sayfa


Teknik Hizmetler Sınıfına geçmesi sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/1 nci fıkrası gereğince memuriyete girmeden önceki hizmetleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilen personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atandığından bahisle, ilgilinin sınıf değiştirmesi sebebiyle mezkur Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bulunduğu derecede kademesinin durdurulup durdurulmayacağı ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süresinin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/1 fıkrasında, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü, 71 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmakta, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.


Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddenin C/1 fıkrası gereğince özel sektörde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin intibak işleminin, mezkur Kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olma" kapsamında değerlendirilmemesi sebebiyle, sınıf değiştiren ilgilinin bahsi geçen hüküm gereğince bulunduğu derecede kademesinin durdurulmaması gerektiği,
- Devlet memurlarının kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.