Seçim için istifa eden memurların durumu

Devredilen Sosyal Güvenlik Kurumlarında görevli iken milletvekili aday adayı olabilmek için istifa eden ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personelden aday olamayan ve görevlerine iade talebinde bulunanlar hakkında ne gibi bir nasıl bir işlem yapılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 298 / 7 Tarih : 06/07/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 74. sayfa

Devredilen Sosyal Güvenlik Kurumlarında görevli iken milletvekili aday adayı olabilmek için istifa eden ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personelden aday olamayan ve görevlerine iade talebinde bulunanlar hakkında ne gibi bir nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; " Devredilen kurumlarda?.. İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Başkanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 19 uncu maddesinde; "18 inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en yakın amire verilecek bir dilekçeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat yapılabilir.
Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur.
Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri hariç olmak üzere, ayrılma hakkını kazanmış olanların, ayrılma istekleri reddedilemez. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklıdır. Ayrılma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan milletvekili seçilmemiş olanlar sonradan bu isteklerinden vazgeçemezler ve silahlı kuvvetlere dönemezler.
Ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesine giremezler ve adaylıklarını koyamazlar.
Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar." hükmü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci Maddesinde ise; "...Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçim kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 23 üncü dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden söz konusu personele ait kadroların 5502 sayılı Kanun Geçici 2 nci maddesi gereğince iptal edilmiş olması sebebiyle, ilgililerin müracaat etmeleri halinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri düşünülmektedir.