4/B sözleşmeli personel ve geçici personelin refakat izninden faydalanamaz

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 4/C maddesine göre çalışan geçici personelin refakat izni ile süt izninden faydalanamayacağı, 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin ise bahse konu izinlerden faydalanabileceği, 4/C maddesine göre çalışan geçici personelin aile yardımından faydalanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 18/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 53. sayfa

657 sayılı DMK?nın 4/B ve 4/C maddesine istinaden çalışan personelin refakat izni, süt izeni ve aile yardımı haklarından istifade edip edemeyeceği hususunda görüş talep edilen dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) bendinde; ?Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.?. 105 inci maddesinin son fıkrasında ise; ?Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.? hükmüne yer verilmiştir. 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, sözleşmeli personelin yıllık izinleri; üçüncü ve dördüncü fıkrasında, doğum yapan sözleşmeli personele verilecek ücretli doğum izni ve süt izni; beşinci fıkrasında, doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde verilecek mazeret izinleri; altıncı fıkrasında radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilecek sağlık izni, 10 uncu maddesinde ise sözleşmeli personelin hastalık izni düzenlenmiş olup, söz konusu Esaslarda refakat halinde sözleşmeli personele refakat izni verileceğine ve süt izninin analık iznini takip eden ilk altı ay için üç saat olacağına dair bir hükme ise yer verilmemiştir. Diğer taraftan; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesinde; ?Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.? hükmü yer almaktadır. Ayrıca; 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun mali haklar ve ödülü düzenleyen 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ?bu kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verileceği belirtilmiştir. Aynı Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında ise; sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel ile 4/C maddesine göre çalışan geçici personelin refakat izninden ve analık iznini takip eden ilk 6 ay için üç saatlik süt izninden mevzuatta bir değişiklik yapılmadığı sürece faydalanamayacağı, - 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelin, 657 sayılı Kanunun izinle ilgili hükümlerinin uygulanacağına ilişkin 5 inci maddesi gereğince, refakat izninden ve üç saatlik süt izninden faydalanabileceği, - 4/C kapsamındaki geçici personelin aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir.