Aday ken istifa eden kurumuna geri dönen memurun önceki adaylık süresinin değerlendirilip değerlencirilmeyeceği

Aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiği (24/01/2011-24232)


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 58, 159 Tarih : 24/01/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 162. sayfa


11 ay aday memur olarak çalıştıktan sonra istifaen görevinden ayrılan ve daha sonra 2008 KPSS puanı Küçükçekmece Belediyesinde göreve başlayan ?'ın söz konusu hizmetinin asalet tasdikinde sayılıp sayılmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." denilmekte, "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58 inci maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 159 uncu maddesinde, "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiği mütalaa edilmektedir.