Hemşire unvanlı kadrodan, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği

"hemşire" unvanlı kadrodan, "mühendis" unvanlı kadroya atanabilmek için ilgili bakanlıkların yönetmeliklerinde adı geçen unvana atanmak için aranan şartları taşımanın yanında unvan değişikliği sınavında da başarılı olması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 24/10/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 62. sayfa

Sağlık meslek lisesi mezunu olup, halen hemşire unvanlı kadroda görev yaptığınız ve mühendislik diplomasına sahip olduğunuzdan bahisle, halen görev yaptığınız Sağlık Bakanlığında veya naklen atanma suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığında mühendis kadrosuna, sınav yapılmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde, "Kurumlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler." hükmü gereğince, her kurum kendi personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını, kendi özel yönetmeliğinde düzenlemiştir.
Diğer taraftan, 09/09/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 16'ncı maddesinin ilk fıkrasında ise, "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu kısımda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, 03/09/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin 23'üncü maddesinin (d) bendinde, "Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır."hükmünü amirdir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, gerek halen görev yaptığınız Sağlık Bakanlığında gerekse naklen atanmayı düşündüğünüz Sanayi ve Ticaret Bakanlığında "hemşire" unvanlı kadrodan, "mühendis" unvanlı kadroya atanabilmenizin, söz konusu bakanlıkların ilgili yönetmeliklerinde adı geçen unvana atanmak için aranan şartları taşımanız kaydıyla, unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız ile mümkün olduğu değerlendirilmektedir.