Sendikaların disiplin kurullarında temsil edilmesi

Sendikaların illerde teşkil edilen disiplin kurullarında temsilci bulundurabilecekleri, ancak il idare kurullarında böyle bir temsilci bulundurmalarının söz konusu olamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 134 Tarih : 30/09/2005
Kaynak 24 sayılı bülten 11. sayfa

21.7.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? uyarınca, disiplin kurullarında yer almaları sağlanan sendika temsilcilerinin; il idare kuruluna katılıp katılamayacağı hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 126 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında ?Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir.? hükmü yer almakta, 2 nci fıkrasında ise ?Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.? denilmektedir.
Diğer taraftan mezkur Kanunun değişik 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise ?Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.? ifadesine yer verilmiştir.
Ayrıca, aynı Kanunun verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazları düzenleyen 135 inci maddesinde de ?Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.
Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.? denilmektedir.
Yukarıda zikredilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere illerde teşkil edilen disiplin kurulları; buralarda görevli memurların soruşturma ve uygulanacak disiplin cezalarının yerine getirilmesine dair görevleri yürütmek üzere teşkil edilmiş olup il idare kurullarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bu itibarla ilgili sendikaların illerde teşkil edilen disiplin kurullarında temsilci bulundurabilecekleri, ancak il idare kurullarında böyle bir temsilci bulundurmalarının söz konusu olamayacağı düşünülmektedir.
Esasen konuya ilişkin tereddütün; ?.??.. Camisi müezzin kayyımı ???. nın, hakkında il müftüsü tarafından verilen uyarma cezasına karşı bir üst disiplin amiri olan vali nezdinde itirazda bulunduğu, ancak itirazının yerinde görülmeyerek verilen cezanın uygun bulunduğuna dair valilik makamınca tesis edilen işleme ilişkin yapılan yazışmalarda kullanılan evraktaki başlığın ??? Valiliği? yerine ???. Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü? şeklinde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.