Belediyelerde norm kadro içerisinde kalmak şartı ile terör mağdurlarına kadro ihdası

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde terör mağduru ve özürlü personel istihdam edebilmek için GİH, TH, SH veya AH sınıflarında kadro ihdas edilip edilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 09/07/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 75. sayfa

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde terör mağduru ve özürlü personel istihdam edebilmek için GİH, TH, SH veya AH sınıflarında kadro ihdas edilip edilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; "Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılarak 20/8/2004 tarih ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 maddesi ile 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte toplam dolu memur ve sürekli işçi sayısı kendisi için tespit edilen normdan fazla ya da norma eşit olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlar, sözkonusu mevzuatlara uygun olarak belirleyecekleri sayıda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru personeli bir defaya mahsus olmak üzere; atanacak personelin niteliklerini de dikkate alarak ihdas edecekleri kadrolara atarlar. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut memur kadrolarınızın Belediyeniz alt grubu için unvanlar ve personel grupları itibarıyla tespit edilen norma eşit veya daha fazla olması durumunda; istihdam edilmesi ilgili mevzuatla zorunlu kılınan oranlarda olmak ve atanacak özürlü ya da eski hükümlü personelin nitelikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgisine göre GİH, TH, SH veya AH sınıflarında olmak üzere mezkur Yönetmeliğe uygun olarak kadro ihdası yapılabileceği mütalaa edilmektedir.