Vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığı

Müşterek kararnameyle ataması yapılması gereken bir göreve Bakanlık makamı tarafından Yönetim Kurulu kararı ile ataması yapılan ve halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 175 Tarih : 31/10/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 64. sayfa

Müşterek kararnameyle ataması yapılması gereken bir göreve Bakanlık makamı tarafından Yönetim Kurulu kararı ile ataması yapılan ve halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir." hükmü; 175 inci maddesinde ise; "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.
Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde; "(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;
a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 99 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 1 inci maddesinde; " 1- Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.Bu sebeple;
a) 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,
b) 5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması,
gerekmektedir." denilmektedir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendinde ise; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 25/03/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/12/2007 tarihli ve E:2005/2, K:2007/1 sayılı Kararında ise; Mühendis unvanına sahip olmakla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek gösterge rakamlarının tespitinde, tahsil durumlarının değil, kadro unvanının esas alınması gerektiği ifade edilmiş; yani Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasına teşkil eden unsurlardan bir tanesi olan ek gösterge rakamının Devlet memurunun işgal ettiği kadro unvanına istinaden tespit edilmesi gerektiği hükmüne varılmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ayrılmalar dolayısıyla aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenebilmesinin mümkün bulunduğu; söz konusu maddede sayılan kadro unvanları dışında boş kadrolara yapılan vekaleten atamalarda vekalet aylığı ödenmesinin mümkün bulunmadığı;
2- Vekaleten atananlara ödenecek olan zam ve tazminatlar hususunda ise; Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatları toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanının; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin filen yapıldığı sürece ödenebilmesi için; Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması; vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi; vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları gerektiği;
3- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur Kararında; Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasına teşkil eden unsurlardan bir tanesi olan ek gösterge rakamının Devlet memurunun işgal ettiği kadro unvanına istinaden tespit edilmesi gerektiğinin hüküm altına alınmış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendinde; (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödeneceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında; halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara vekaleten atandığı kadronun ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı,
mütalaa edilmektedir.