Sivil savunma uzmanlarının denkliği

Sivil savunma uzmanının İdari Mali İşler Dairesi Başkanına doğrudan bağlı olarak istihdam edileceği, şube müdürü ile eşdeğer unvan olarak değerlendirilemeyeceği, mali ve sosyal haklara ilişkin mevzuatta sivil savunma uzmanlarının şube müdürleri için öngörülen özlük haklardan yararlandırılacağına dair hüküm bulunmaması sebebiyle de şube müdürünün özlük haklarından yararlandırılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 16 Tarih : 12/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 58. sayfa

Sivil savunma uzmanın olarak görev yapan personelin idari statüsü ile özlük haklarının belirlenmesine yönelik talepleri hususunda görüş talep edilen yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 05/08/2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliliğinin 5 inci maddesinde sivil savunma uzmanlarının kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak istihdam edilecekleri, şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip oldukları belirtilmiştir. Diğer taraftan, 3046 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin (h) bendinde merkez teşkilatının esas hizmet biriminin şube müdürlüğü olduğu ifade edilmiş ancak şube müdürlüğü biriminin görev, yetki ve sorumluluklarına dair bir ibareye ise yer verilmemiştir. Ayrıca, 29/07/2005 tarih ve 25890 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ise yönetim hizmetleri grubunda yer alan şube müdürünün eşdeğer unvanları belirtilmemiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, sivil savunma uzmanının İdari Mali İşler Dairesi Başkanına doğrudan bağlı olarak istihdam edileceği, şube müdürü ile eşdeğer unvan olarak değerlendirilemeyeceği, mali ve sosyal haklara ilişkin mevzuatta sivil savunma uzmanlarının şube müdürleri için öngörülen özlük haklardan yararlandırılacağına dair hüküm bulunmaması sebebiyle de şube müdürünün özlük haklarından yararlandırılamayacağı mütalaa edilmektedir.