Kariyer meslek sınavlarını yedek olarak kazanma

KPSS (A) grubu kadrolardan Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarına göre yedek aday olarak ilan edilenlerin, ilgili Yönetmeliklerde sınavların müteakip sınavlara kadar geçerli olduğu hususunda düzenleme yapılmış olması kaydıyla, sınav başarı sıralamasına göre atanmalarının mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 05/04/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 1. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir. Bu hüküm gereğince hazırlanan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" 30.01.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Yönetmeliğe 02.02.1999 tarih ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ve 11.10.1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Ek-1'inci maddesi hükmü gereğince de ilk merkezi sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 17.10.1999 tarihinde yapılmıştır.
18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" yürürlüğe konulmuş olup, aynı Yönetmelikle "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" ile 17.01.2002 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılarak, Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavı (DMS)" ile "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS)" yerine "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)" adıyla tek bir sınav uygulaması başlatılmıştır.
Diğer taraftan, adı geçen Kanun'un 51 inci maddesinde "Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.
İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir." hükmü, 52 nci maddesinde ise "Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.
Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.
Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükmü yer almaktadır.
18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin "Seçme duyurusu" duyurusu başlıklı 13 üncü maddesinde "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
Giriş Sınavı yapılacaksa, bu duyuruda ayrıca, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir." hükmü yer almaktadır.
İlaveten, mezkur Yönetmeliğin "KPSS'nin geçerlilik süresi" başlıklı 11 inci maddesinde "KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almakta olup, adı geçen Yönetmeliğe 13/02/2006 tarihli ve 2006/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen geçici 5'inci madde ile de 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır. Bu meyanda, 02-03/07/2005 tarihlerinde yapılan 2005-KPSS'nin geçerliliği 02/07/2007 tarihine, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS geçerliliği ise 01-02/07/2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS/1'in geçerlilik tarihi olan 01/07/2008 tarihine kadar devam etmektedir.
Sonuç olarak, mezkur hükümler çerçevesinde, Bakanlığınızca 2006 Yılında yapılmış olan Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarına göre yedek aday olarak ilan edilenlerin, ilgili Yönetmeliklerde sınavların müteakip sınavlara kadar geçerli olduğu hususunda düzenleme yapılmış olması kaydıyla, sınav başarı sıralamasına göre atanmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.