Aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği

4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 03/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 68. sayfa

4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 24/06/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinde "??..Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.
????.
Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.
?????.
Görevden uzaklaştırma, re'sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder." hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler ışığında;
- Kurumunca görevine son verilen personelin, göreve son verme işlemine karşı dava açması nedeniyle dava sonuçlanıncaya kadar sendikadaki görevinin devam etmesi gerektiği,
- Göreve son verilmesi ile bahse konu sendika yöneticisinin kamu görevlisi niteliğinin ortadan kalktığı,
- Mezkur 18 inci madde, ancak aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin emekli keseneği ve kurum karşılıklarının sendikaları tarafından ödenmesi koşuluyla aylıksız izinde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığına ve emekliliğine sayılmasını öngörmüş olup, görevine son verilmesi nedeniyle kamu görevliliği niteliğini kaybeden ilgilinin artık aylıksız izinli sayılmasına ve sendikası tarafından yukarıda zikredilen ödemeler yapılarak göreve son verilmesinden sonra geçen sürelerinin kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecesinde değerlendirilmesine imkan bulunmadığı,
-Kamu görevliliği niteliği sona eren bir personelin (Emeklilik hakkını elde edip etmediğine göre değerlendirilmek kaydıyla) tedavi giderlerinin sağlanmasında genel prosedürlere tabi olduğu
değerlendirilmektedir.