Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri

2547 sayılı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel iken emekli olanlar ile malulen emekli olanların 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde emekli aylıkları kesilmek suretiyle Üniversitenize atabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 2914 / 3 Tarih : 22/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 59. sayfa

2547 sayılı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel iken emekli olanlar ile malulen emekli olanların üniversitenize atanıp atanamayacakları hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere 11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde öğretim elemanları; -Öğretim üyeleri, -Öğretim görevlileri ve okutmanlar, -Öğretim yardımcıları olmak üzere (3) sınıf olarak düzenlenmiş ve öğretim elemanlarının kadrolu istihdamı esas alınmış, 20 nci maddesinde ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre öğretim elemanları, 32 nci maddesine istinaden okutmanlar, 33 üncü maddesinin (e) bendine göre de uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları sözleşme ile çalıştırılabilmektedir. Diğer taraftan, 5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ?Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.?hükmü yer almaktadır. Konuya ilişkin olarak, 657 sayılı Kanunun ?Hastalık izni? başlıklı 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ?İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklar resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.?denilmektedir. Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde ?Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.?hükmüne yer verilmiştir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanların atanamayacağı kuruluşlar ve kadrolar hüküm altına alınmış olup, malullük aylığı alanların yeniden atanamamasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanların Üniversiteniz bünyesinde öğretim üyesi kadroları ile sözleşmeli statüdeki pozisyonlara atanabilecekleri değerlendirilmekte olup, malulen emekli olanlardan gerekli koşulları taşıyanların yeniden atanmalarında ise mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak atamalarla birlikte ilgililerin emeklilik, yaşlılık, veya malullük aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.