KİT yönetim ve denetim kurulu üyelikleri

Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılan kuruma Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 233 / 6 Tarih : 19/10/2005
Kaynak 24 sayılı bülten 14. sayfa

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/08/2005 tarih ve 2005/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmesi kararlaştırılan ve 6/10/2005 tarihi itibariyle de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilen Genel Müdürlüğünüzde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanan iki denetim kurulu üyesinin görev süresinin 31/10/2005 tarihinde sona ereceği, yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanmış olan iki yönetim kurulu üyesinden birinin görev süresinin 14/5/2006, diğerinin görev süresinin ise 14/6/2006 tarihinde sona ereceğinden bahisle, halen Kuruluşunuzda görevde bulunan iki yönetim kurulu üyesi ile 2 denetim kurulu üyesinin görev süresinin devam edip etmediğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kuruluş ve görevlerini düzenleyen 4/i maddesinde, kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak söz konusu Başkanlığın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca ilgi yazıdan, Kuruluşunuzda halen görevde bulunan iki yönetim kurulu üyesi ile iki denetim kurulu üyesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yaklaşık birer yıllık sürelerle bu görevlere atandığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/3 maddesinde, ?Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurul ve denetçiler bulunmaz.? hükmü, 5/1 maddesinde, ?Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.? hükmü, 6 ncı maddesinde, ?1.Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.
2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.
3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.
4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.? hükmü, 8 inci maddesinde ise, ?1. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler.
2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.? hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerinde denetim kurulu olmadığından, Kuruluşunuzun bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kılındığı tarih itibariyle denetim kurulunun kalkmış olduğu dikkate alınarak Genel Müdürlüğünüzün özelleştirme kapsam ve programında bulunduğu dönemde atanan denetim kurulu üyelerinin görev süresinin 26/08/2005 tarihi itibariyle sona erdiği, ancak bu dönemde atanan yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin üç yıldan az belirlenmiş olması ve belirlenen süreyi doldurmamış olmaları sebebiyle ilgililerin görev sürelerinin devam ettiği değerlendirilmektedir.