2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olarak Kurumunuzda daimi statüde öğretim yardımcısı kapsamında "uzman" olarak görev yapmakta olan söz konusu personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması halinde, "avukat" unvanlı kadroya atanmasının mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2914 / 3 Tarih : 19/06/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 3. sayfa

Üniversitenizde "uzman" olarak görev yapan ve avukatlık mesleğinin icrası için gerekli belgelere sahip olan Görkem AKSU'nun hukuk müşavirliği bünyesinde yer alan "avukat" kadrosuna, unvan değişikliği sınavına girmeden, atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinde ise, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin unvan değişikliğine tabi kadroların ifade edildiği son fıkrasında "avukat" kadrosuna yer verilmiş olup, unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartların unvanlar itibarıyla belirtildiği 10'uncu maddesinin (a) bendinde ise; söz konusu kadroya atanabilmek için "Hukuk Fakültesi mezunu olmak", "Avukatlık stajını tamamlamış olmak" şartları getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olarak Kurumunuzda daimi statüde öğretim yardımcısı kapsamında "uzman" olarak görev yapmakta olan söz konusu personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması halinde, "avukat" unvanlı kadroya atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.