4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı

4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 06/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 69. sayfa

İlgi yazıda aylıksız izin kullandığı belirtilen, Genel Müdürlüğünüzle yapılan görüşmede de 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 nci maddesinde; "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
???.
tarihinde başlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin kullanmakta olan personelin bu durumlarının; haklarında yer ve görev değişikliği şeklinde bir atama işlemi tesis edilmesine ve yapılan atama işleminin tebliğine engel olmadığı, ancak göreve başlatılmaları için 657 sayılı Kanunun mezkur 62 nci maddesinde öngörülen sürelerin, yasal olarak kullanma hakkına sahip oldukları izinlerinin bitiminden itibaren başlatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.