Belediyede sözleşmeli personel istihdamı

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölüm mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden istihdam edilmelerinin mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 29/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 61. sayfa

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölüm mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden istihdam edilmelerinin mümkün olup olmadığına dair görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 3/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, ?Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.? hükmü anılan madeninin beşinci fıkrasında ?Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.? hükmü yer almaktadır. 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edileceklere 2011 yılı itibariyle ödenecek net ücretlerin belirlenmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilgi (b) Genelgede belediyelerde çalıştırılacak olan sözleşmeli personel unvanları sayma yoluyla ifadelendirilmiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Genelgesi ekinde yer alan liste ile de 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin pozisyon unvanları sayılmıştır. Bu itibarla, ilgililerin yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan pozisyonlara öğrenim durumları dikkate alınarak atanabileceği bu hususun ise Belediyenizin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.