Memurun 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel olarak atanması

657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapan ?ın Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olarak atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 7, 8, 58 Tarih : 26/06/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 3. sayfa

?.. Müsteşarlığında memur olarak görev yapan ??'ın Genel Müdürlüğünüzde memur olarak atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı, 399 sayılı KHK'nin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Başkanlığımızın yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Başkanlığımızın görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, ?.. Müsteşarlığında memur olarak görev yapan ??..'ın, Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının Kuruluşunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.