Naklen atama sonrası askere giden memurun sicilinin doldurulması

Naklen atama sonrası askere giden memurun sicilinin doldurulmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 121 Tarih : 07/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 70. sayfa

2008 yılı içerisinde, Kurumunuz emrinde görevli bir personelin 10/03/2008 tarihi itibariyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışmakta iken Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne naklen tayin olduğunu, 24/03/2008 tarihinde yeni yerinde göreve başladığını, 01/04/2008 tarihinde askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrıldığını, 13/10/2008 tarihinde tekrar göreve başladığını belirterek ilgili hakkında 2008 yılı için sicil raporu tanzim edilip edilmeyeceği ve tanzim edilmez ise ilgili hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası gereğince işlem tesis edilip edilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.
Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.
İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.
Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde;
1-Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şart olması; sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen sürelerin, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahil olması ve amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmanın gerekli olması karşısında; ilgilinin 2008 yılı içerisinde herhangi bir sicil amirinin yanında fiilen en az 3 ay çalışmamış olması sebebi ile ilgili hakkında 2008 yılı için sicil raporu tanzim edilmesinin mümkün bulunmadığı;
2- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrasında; hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınacağının ifade edilmiş olması ve söz konusu fıkrada aylıksız izinde geçen sürelere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması sebebiyle; ilgili hakkında 2008 yılı için geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalamasının esas alınmasının mümkün olmadığı;
mütalaa edilmektedir.