Olumsuz sicil uygulama

Aynı yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve olumsuz sicil alan memur için önce disiplin cezasının, bilahare olumsuz sicil uygulamasının yapılacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 120, 125 Tarih : 11/11/1987
Kaynak 1 sayılı bülten 15. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 132 nci maddesinin ilk fıkrası; "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır" hükmünü amirdir. Diğer taraftan aynı kanunun kademelerde ilerleme şartlarını düzenleyen değişik 64 üncü maddesinin (B) bendinde Devlet Memurunun kademe ilerlemesi için, o yıl içinde olumlu sicil almasını şarta bağlamış bulunmaktadır.

Bu sebeple ilgi yazınıza konu olan memur hakkında, yukarıda açıklanan fıkraların ayrı ayrı uygulanması suretiyle bir yıl süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceğinden bu süre içerisindeki terfiinin yapılmaması gerekmektedir. Diğer taraftan bir yıla ait olumsuz sicilin müteakip yıldaki terfii engellemesi nedeniyle bu durumda yıl içinde herhangi bir terfii de söz konusu olamayacaktır.