1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler

1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 57, 117, 121 Tarih : 07/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 71. sayfa

Kurumunuz taşra teşkilatında Aday ?. Memuru olarak görev yapan bir personelinizin 10/09/2007 tarihinde göreve başladığını ve ilgili hakkında bir yılın tamamlandığı 10/09/2008 tarihinden sonra düzenlenen sicil raporunun olumsuz olduğunu belirterek ilgili hakkında yapılacak işlem hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükmü yer almakta; 117 nci maddesinde ise; Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirileceği ifade edilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında; "Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." hükmü; 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; "Sicil döneminde edinilen bilgi ve müşahadelerden yararlanılarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı, ayrı açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.
Sicil amirlerinin memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde dikkate alınır." hükmü yer almakta; 21 inci maddesinde ise; yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurların, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılacağı ifade edilmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yetersiz Devlet memurlarının uyarılmalarındaki gayenin Devlet memurlarının sicil raporlarında belirtilen kusur ve noksanlıkların ilgililere tebliğ edilerek bir sonraki sicil döneminde daha dikkatli çalışmalarını ve söz konusu kusur ve noksanlıklarını tekerrür ettirmemelerini temin edebilmek olduğu düşünüldüğünden; ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası gereğince uyarılması gerektiği; söz konusu Devlet memuru hakkında azami adaylık süresi olan iki yıllık sürenin beklenmesi gerektiği ve ikinci yıl sicilinin de olumsuz olması halinde bahsi geçen kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinde yer alan hüküm gereği sicil amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiğinin kesilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.