TSK istifa edenlerin memur olmaları halinde bulundukları derecede bekletilecekleri

Sözleşmeli subay olarak çalışmakta iken kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanların, ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilecekleri; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerinin üzerinde bir derece ve kademe ile görevine başlatılanların, atandıkları kadroda ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 71, 74, 92 Tarih : 23/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 63. sayfa

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli subay olarak görev yapmakta iken sözleşmesini kendi isteği ile feshederek başka bir kurumda memur olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra Başkanlığınızca yapılan sınavda başarılı olarak 17/08/2008 tarihinde Vergi Denetmen Yardımcısı kadrosuna atanan personelinizin kazanılmış hak aylığının tespitinde 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 71 ve 74 üncü maddelerinin üçüncü fıkralarının uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; ?İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.? hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan Mezkur Kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ?Eski sınıflarında, görev alacaklar yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıklar derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulunduklar derecede kademe ilerlemesi verilmez.? hükmü 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise ??Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.?yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, sözleşmeli subay olarak çalışmakta iken kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanların, ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine atanmaları; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerinin üzerinde bir derece ve kademe ile görevine başlatılanların, atandıkları kadroda ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.