Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi

Diyarbakır'da 1990-1993 yılları arasında II sayılı Cetvele tabii sözleşmeli Avukat olarak çalışan ilgiliye söz konusu hizmetlerine istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmüne istinaden kademe verilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 58 Tarih : 12/07/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 4. sayfa

Genel Müdürlüğünüz emrinde 1.Hukuk Müşaviri olarak görev yapan ?'in mülga TEK Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü emrinde 07/12/1990-26/07/1993 tarihleri arasında Sözleşmeli Avukat olarak çalıştığını belirterek; ilgili hakkında söz konusu hizmetlerine istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasının mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 29/01/1990 tarihli ve 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde; "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.
(Ek fıkra : 28/8/1991 - KHK - 453/1 md.) Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrasında; "Ancak,72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/11/1995 tarihli ve E:1995/3273, K:1995/2463 sayılı Kararında; "?Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü iken subay olan eşinin ? atanması üzerine eş durumu nedeni ve kendi isteği ile Erzurum Bölge İdare Mahkemesi idari işler müdürlüğüne atanmış olan davacının kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde bulunanlara bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi verileceği yolundaki 657 sayılı Yasanın 64. maddesine 418 sayılı KHK ile eklenen fıkra hükmünden yararlandırılamayacağı?" hükmü verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrasında; ancak,72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi verileceğinin hüküm altına alınmış olup; ilgi yazı ve eklerinin incelenmesinden ilgilinin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak değil fakat 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel olarak ve söz konusu yörede eş durumu sebebi ile kendi isteği ile çalışmış olması karşısında ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.