Seçim için istifa edip aday olamayanların atanması

Askerlik Şubesi Başkanlığında görevli iken 23 üncü dönem milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden ancak milletvekilliğine aday olamayan ?' un seçim sonuçları açıklanmadan tekrar atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2839 / 18 Tarih : 17/07/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 5. sayfa

?. Askerlik Şubesi Başkanlığında görevli iken 23 üncü dönem milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden ancak milletvekilliğine aday olamayan ?' un seçim sonuçları açıklanmadan tekrar atanıp atanamayacağı hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; "Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri...genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." ve 24.6.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde de; "Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" hükmü yer almakta olup; bu hükümler gereğince, milletvekilliği veya mahalli idareler seçimlerine katılmak amacıyla gerek aday adayı olup aday olmayan, gerekse aday olup seçimi kaybedenlerin, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden bir ay içerisinde başvurmaları halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönmeleri mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, gerek İdare Mahkemeleri gerekse Danıştay Başkanlığı tarafından, milletvekili genel veya erken seçimlerine katılmak üzere istifa eden, ancak, aday listelerinde yer almamaları sebebiyle aday olamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine döndürülebilmelerinin mümkün olacağı yönünde verilmiş kararlar bulunmaktadır.
Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 7.10.2002 tarih ve 5767 sayılı yazısında; seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin adaylığı ve seçimi kaybetmeleri halinde göreve döndürülmeleri konusunda kamu görevlileri ile ilgili uyuşmazlıkları çözen Danıştay'ın verdiği kararların uygulamaya ışık tutacağı, Danıştay'ın konuya ilişkin kararları karşısında, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.
Bu itibarla, adı geçen kişinin, seçimlerin sonuçlanmasından önce verdiği dilekçeye istinaden eski görevine veya kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir göreve yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde dönebileceği mütalaa edilmektedir.