Belediyelere tabip atanması usulü

Belediyeniz boş tabip kadrosuna atamanın Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 12/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 66. sayfa

Tabip olarak 1 yıl 8 ay 15 gün çalıştıktan sonra görevinden ayrılan personelin Belediyenize 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi (b) yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 2 nci maddesinde ?Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişilerini ve gerçek kişileri kapsar.? hükmü yer almakta ve bu Kanuna 4924 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1?in birinci fıkrasında ?Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra sınavsız ve kura ile yapılır.? denilmekte ve son fıkrasında ise kura yoluyla yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ?Bu Yönetmelik; uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden açıktan atanmak üzere müracaat edecek adaylar ve bunlara uygulanacak kura ile bu adayların atanacakları kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.? denilmekte; kamu kurum ve kuruluşları ise 4 üncü maddesinde ?2 nci maddede belirtilen kadro unvanlarında personel çalıştıran 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları? şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde ise ?İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler? in bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları arasında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının ilgi (a ) yazısında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde bu Yönetmeliğe tabi adayların ilk defa veya yeniden açıktan atanmalarının belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlığın koordinatörlüğünde yapılan kura sonuçları doğrultusunda gerçekleştirileceği, kura için ilan edilecek kadroların kurum ve kuruluşların o kura dönemindeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edileceğinin ve Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşların, münhal kadro, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde kura takviminde belirtilen süre içinde Bakanlığa göndereceklerinin öngörülmüş olması ve nihayet Yönetmeliğin 8 nci maddesinde atamaların kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacağının belirtilmiş olması karşısında Kanun ve Yönetmelik kapsamında bulunan idarelerin özerkliklerine dokunulmaksızın bu düzenlemeler ile belirli unvanlardaki sağlık personelinin kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanmasını belirli ve ortak esaslara bağlayan ve kapsamda bulunan kamu idareleri için uyulması zorunlu olan özel düzenleme getirildiği belirtilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Belediyeniz boş tabip kadrosuna atamanın Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.