Müdür iken uzman olarak atanan kişinin yeniden 5 ve 6 ıncı bölge dışına atanabileceği

1994 yılından itibaren 10 yıl asaleten müdür olarak görev yapmış olan ve halen uzman kadrosunda görevli olan bir memurun tekrar müdür olarak atamasının yapılması halinde, atamasının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi çerçevesinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılmasının zorunlu olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 10/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 67. sayfa

1994 yılından itibaren 10 yıl asaleten müdür olarak görev yapmış olan ve halen uzman kadrosunda görevli olan bir memurun tekrar müdür olarak atamasının yapılması halinde, atamasının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi çerçevesinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 08/02/2003 tarih ve 2003/5297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; ?190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan, a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına, b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına, c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.? hükmü yer almakta olup, üçüncü fıkrasında da, birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerektiği ve diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Bahse konu ek maddenin son fıkrasında ise; 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ilgili kurumlarda yukarıda belirtilen unvanlara ilk defa yapılacak atamaları kapsadığından, daha önce asaleten müdür olarak görev yapmış bir memurun tekrar müdür olarak atanmasında 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılması zorunluluğunun bulunmadığı değerlendirilmektedir.