Görevde yükselmede kazanılmış hak

4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince, daha önce görev yaptığı kurumda şef mühendis olarak görev yapmakta iken Genel Müdürlüğünüze mühendis unvanı ile atanan ?'in başmühendis, teknik uzman veya teknik şef pozisyonuna ve önceki kurumunda şef pozisyonunda görev yapmakta iken memur pozisyonuna atanan ?'ın ise şef pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 20/07/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 6. sayfa

4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince, daha önce görev yaptığı kurumda şef mühendis olarak görev yapmakta iken Genel Müdürlüğünüze mühendis unvanı ile atanan ?'in başmühendis, teknik uzman veya teknik şef pozisyonuna ve önceki kurumunda şef pozisyonunda görev yapmakta iken memur pozisyonuna atanan ?'ın ise şef pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, aynı Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde de, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev:27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,?" ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun, hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarının belirtildiği 15'inci maddesinin d/2 bendinde "şube müdürü veya başmühendis", d/3 bendinde de, "şeflik veya mühendislik" unvanlarına birlikte yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 22/10/2205 tarihli ve 25974 sayılı 01/02/2007 tarihli ve 26421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin a/3 bendinde "Şube Müdürü, Müdür, Kısım Müdürü," a/ 5 bendinde, "Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Amir, İtfaiye Şefi." unvanlarına, "Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu" başlıklı c/3 bendinde, "Teknik Uzman", "Teknik Hizmetler Grubu" başlıklı e/1 bendinde ise "Başmühendis" unvanlarına yer verilmiştir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler" başlıklı 26'ncı maddesinin (b) bendinde ise, " Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, daha öce şef unvanını ihraz etmiş bulunan ve halen Kurumunuzda mühendis ve memur pozisyonunda görev yapan personelin "şef" ve şef ile aynı alt grupta yer alan "teknik şef" unvanlı pozisyonlara atanmasının mevzuatla aranan şartları taşıması kaydıyla Kurumunuzun takdirinde olduğu,"başmühendis" unvanlı pozisyona atanmasının ise, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, görevde yükselme sınavında başarılı olunması halinde mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.