Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme açısından kazanılmış hak teşkil etmesi

Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme "açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 21/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 74. sayfa

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde belirli bir süre muhabere uzman erbaş olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekirdağ İşletme Müdürlüğünde daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığınız ve halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesine göre atandığınız Artvin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" unvanlı kadroda görevinize devam ettiğinizden bahisle, geçmişte hizmette bulunduğunuz unvanların kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi suretiyle Kurumunuzda münhal bulunan "Teknisyen" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 1'inci maddesinde de, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise; bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.
Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 08/06/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin unvan değişikliğine tabi kadroların belirtildiği ikinci fıkrasında, "Teknisyen" kadrosuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; bahsi geçen kadroya atanabilmek için, aranacak genel koşulların yanında "Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak" özel şartı getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; "Teknisyen" unvanını öğrenim durumunuz itibariyle ihraz etmiş olmanız, mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı bulunmanız halinde; Kurumunuzda yer alan "Teknisyen" kadrosuna atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.