Aday memurun intibakının yapılabileceği

Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/6-b, A/9, A/10 ve A/12-d bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu,hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 11/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 68. sayfa

Kurumunuz emrine açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/6-b, A/9, A/10 ve A/12-d bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunanlar hakkında yapılacak işlem hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/6-b bendinde; ?Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.? hükmü, A/9 bendinde; ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır?? hükmü; A/12-d bendinde; ?Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.? hükmü; C fıkrasında ise bazı hizmet sınıflarında veya unvanlarda geçen hizmetlerin memuriyette değerlendirilmesine dair hükümler yer almaktadır. Diğer taraftan 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinde Devlet memurunun kademede ilerlemesi yapabilmesi için; A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartlarının aranacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, Mezkur Kanunun 158 inci maddesinde ise, aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/6-b, A/9, A/10 ve A/12-d bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, Bakanlığınız emrine aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde bahsi geçen maddeler uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin söz konusu öğrenim ve hizmet durumlarına ilişkin belgeleri Bakanlığınıza ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.