TODAİE doktora programına katılan memura izin verilmesi

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde doktora programına devam eden devlet memuruna doktora programı süresince izin verilmesi hususunun Kurumunuz takdirinde bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 7163 / 15 Tarih : 26/12/2005
Kaynak 24 sayılı bülten 21. sayfa

Genel Müdürlüğünüz emrinde Müfettiş unvanlı kadroda görev yapan ??. ?????ın Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde doktora programına devam ettiğini, ancak adı geçenin dosyasının incelenmesi neticesinde doktora programına katıldığına dair bir kayıt bulunamadığını belirterek ilgilinin işlerini aksatmamak kaydıyla Kurum izni olmadan söz konusu doktora programına katılıp katılamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesinde; ?Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mezunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler.
Yukarıdaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı (1 seneden az olmamak üzere) kıdemlerine eklenir.? hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 18.1.2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde;? Programa katılabilmek için aşağıdaki ön koşulların yerine getirilmesi zorunludur:
a) Yüksek lisans diploması almış olmak (yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması durumunda, denklik belgesi aranır),
b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan (4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 3), tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 85 puan (4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 3.5) olduğunu belgelemek,
c) ÖSYM tarafından yapılmış Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmiş olmak? hükmüne yer verilmiş; 54 üncü maddesinde ise; doktora programının sekiz dönemde tamamlanacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 uncu maddesinde; ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır? hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyetleri sırasında doktora yapanların intibaklarının yapılması hususunda yer alan düzenleme karşısında; ilgi yazıda adı geçen ilgilinin Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde doktora programına devam ettiğinin resmi olarak tespit edilmesi halinde ilgiliye doktora programı süresince izin verilmesi hususunun Kurumunuz takdiri ile mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.