23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğu

23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4455 / 1 Tarih : 25/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 76. sayfa


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/b-11 maddesi gereğince kamu görevinden çıkartılma cezası ile cezalandırıldığınızı ve bu işlemin iptali için Danıştay 12. Dairesi'nde nezdinde açtığınız davayı kaybettiğinizi belirterek Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşları emrinde durumunuza uygun herhangi bir kadroya atamanızın yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep eden ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 02.09.1999 tarih ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş, Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 nci maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
Ancak, bu af ilgililerin geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır." hükmü yer almakta olup, bu hükümde birinci fıkrada sayılan suçlara dayanan disiplin cezalarının dışında kalan disiplin cezaları sonuçları ile birlikte affedilmiştir.
Bu itibarla, 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren bir disiplin cezası ile tecziye edilmiş olmanız sebebiyle açıktan atanma talebine ilişkin başvurunuzun, hizmet gerekleri ve genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesinin, atanmak istediğiniz kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu hususunda bilgilerinizi rica ederim.