5,6 bölgelerdeki hizmetini tamamlayanların diğer bölgelere atanabileceği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin yürürlük tarihinden sonra Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosunda görev yapmakta iken, herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılan personelin, 5 ve 6ncı bölgelerde öngörülen azami süre kadar hizmetinin olmaması durumunda öncelikli olarak söz konusu bölgelerde bulunan görevlere yapılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 10/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 69. sayfa

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin yürürlük tarihinden önce Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosunda görev yapmakta iken, herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılan personelin, yeniden Şube müdürü veya eşdeğer bir müdür kadrosuna atanması halinde atamasının münhal bulunan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılmasının zorunlu olup olmadığı ile Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin yürürlük tarihinden sonra Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosunda görev yapmakta iken, herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılan personelin, yeniden Şube müdürü veya eşdeğer bir müdür kadrosuna atanması halinde atamasının münhal bulunan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 08/02/2003 tarih ve 2003/5297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; ?190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan, a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına, b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına, c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.? hükmü yer almakta olup, üçüncü fıkrasında da, birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların diğer hizmet bölgelerindeki 10/03/2011 olmaları gerektiği ve diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Bahse konu ek maddenin son fıkrasında ise; 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ilgili kurumlarda yukarıda belirtilen unvanlara ilk defa yapılacak atamaları kapsadığından, Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin yürürlük tarihinden önce Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosunda görev yapmakta iken, herhangi bir sebeple bu görevinden ayrılan personelin, yeniden Şube müdürü veya eşdeğer bir müdür kadrosuna atanması halinde atamasının münhal bulunan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, ancak Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin yürürlük tarihinden sonra Şube Müdürü veya eşdeğer Müdür kadrosuna atananların ilk görev yerlerinin, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olması gerektiğinden, bunlardan herhangi bir sebeple görevinden ayrılanların yeniden aynı unvanlara atanmalarında; 1-Genel Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış veya diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olması halinde diğer hizmet bölgelerine atanabileceği, 2- kurum veya kuruluşun 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde hizmet birimi var ve fakat yukarıda sayılan unvanlarda boş kadrosu bulunmaması halinde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği, 3- kurum veya kuruluşun 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde hizmet birimi yoksa diğer bölgelere atama yapılabileceği, düşünülmektedir.