Mahkemece iptal edilen olumsuz sicil uygulaması

Yazdır
KategoriSicil
Kanun / Madde(ler)657 / 121
Tarih01/01/1996
Kaynak5 sayılı bülten 29. sayfa
ÖzetOlumsuz olarak düzenlenen sicil raporunun İdare Mahkemesince iptal edilmesi halinde, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrasındaki hükmüne uygun olarak İşlem yapılması gerektiği Hk. (24.9.1990)

Ankara 2 no'lu İdare Mahkemesinin 1987/398 Esas, 1988/1051 sayılı Kararının tetkiki sonucunda, kurumunuz personeli ..........'a ait 1986 yılına ilişkin sicil raporunun; ilgilinin genel tutum ve davranışlarıyla çalışmalarının olumsuz olduğunu kanıtlayan hiçbir belgeye dayanmaksızın olumsuz olarak düzenlendiği ve objektif nedenlere dayanmadığı gerekçesiyle iptaline karar verildiği anlaşılmakladır.

Yukarıda zikredilen Mahkeme Kararı karşısında, olumsuz olarak doldurulan ilgiliye ait 1986 yılı sicil raporunun geçersiz sayılacağı tabiidir.

Hal böyle olunca, 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrasındaki "Garez veya özel maksutla memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak memur hakkında varsa diğer sicil amir veya amirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son ûç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak buna göre işlem yapılır.? şeklinde yer alan hüküm uyarınca, adı geçenin 1986 yılına ait sicil notunun; mezkur fıkrada belirtilen usule uygun olarak işlem yapılmak suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2834 kez okundu.