Ayıksız izini mütakip sendika iznini kullanma

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih23/07/2007
Kaynak27 sayılı bülten 7. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi hükümleri uyarınca aylıksız izin verilen personel hakkında tesis edilen atama işlemlerinin bu personelin aylıksız izinlerini kesmeksizin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi hükümleri uyarınca aylıksız izin verilen personel hakkında tesis edilen atama işlemlerinin bu personelin aylıksız izinlerini kesmeksizin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli şartların oluşması durumunda kamu görevlilerine aylıksız izin verilebilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle değişik "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 nci maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
???.
tarihinde başlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar ışığında 657 ve 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin kullanmakta olan personelin bu durumlarının; haklarında atama işlemi tesis edilmesine ve yapılan atama işleminin tebliğine engel olmadığı, ancak göreve başlatılmaları için 657 sayılı Kanunun mezkur 62 nci maddesinde öngörülen sürelerin, yasal olarak kullanma hakkına sahip oldukları izinlerinin bitiminden itibaren başlatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bu görüş 1232 kez okundu.