Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Yenileme Kurulu Üyesi ve Üst Kurul üyesi olan Ankara Barosuna bağlı serbest avukatın mahalli idareler seçimi üyeliklerden istifa etmesi g

Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Yenileme Kurulu Üyesi ve Üst Kurul üyesi olan kişinin 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olmak için söz konusu üyeliklerden istifa etmesi gerekmediğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2972 / 36 Tarih : 26/11/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 79. sayfa

Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yaptığınızı ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Yenileme Kurulu Üyesi ve Üst Kurul üyesi olduğunuzu belirterek 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olmanız durumunda söz konusu üyeliklerden istifa etmenizin gerekip gerekmediği hususunda bilgi talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan,13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; "Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 23/07/1983 tarihli ve 18113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 55 inci maddesinde; "Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kurum temsilcisi üyelerinin üyelikleri kurumlarındaki görevleri süresince devam eder.
Koruma bölge kurullarının Bakanlıkça ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerinin görev süresi beş yıldır.
Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurulu üyeleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin kurul üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurulu üyelerine, ayda altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için Devlet memur aylık katsayısının (3000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
Herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört veya üst üste iki toplantıya katılmayan koruma bölge kurulu üyelerinin üyelikleri sona erer." hükmü; 58 inci maddesinde ise; "Koruma Bölge Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a) Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek beş temsilci,
b) Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi,
c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,
d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bir teknik temsilci,
e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,
f) Görüşülecek konu, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci. g)Görüşülecek konunun müze müdürlüğünü ilgilendirmesi halinde ilgili müze müdürü.
Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.
İlgili meslek odaları koruma bölge kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler." hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin, mezkur Kanunun uygulanmasında memur sayılacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamayacağının hüküm altına alınmış olması ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 55 inci maddesinde; Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kurum temsilcisi üyelerinin üyeliklerinin kurumlarındaki görevleri süresince devam edeceğinin, ancak Koruma bölge kurullarının Bakanlıkça ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerinin görev süresi beş yıl olduğunun hüküm altına alınmış olması ve dolayısıyla söz konusu üyeliklerin asli ve sürekli kamu hizmeti niteliğini taşımadığının düşünülmesi sebebiyle; 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olmanız durumunda söz konusu üyeliklerden istifa etmenizin gerekmediği mütalaa edilmektedir.