Disiplin cezası alanların atanamayacağı görevler ve bakanlık müşavirinin bu kapsamda olmadığı

657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 132 maddesinin yürürlük tarihinden sonra aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, cezanın türüne göre 5 veya 10 yıllık süreler içinde il müdürü kadrolarına atanmalarının mümkün bulunmadığı, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu cezalarla tecziye edilen il müdürlerinin görevlerine bu cezalar gerekçe gösterilerek son verilemeyeceği, bakanlık müşavirlerinin ise söz konusu düzenleme kapsamında bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 112, 132 Tarih : 06/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 72. sayfa

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesinin üzerinden 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmemiş olan il müdürleri ile bakanlık müşavirlerinin görevlerine devam edip edemeyeceği hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 132 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.
Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
hükmü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 112 nci maddesiyle "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 132 maddesinin yürürlük tarihinden sonra aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, cezanın türüne göre 5 veya 10 yıllık süreler içinde il müdürü kadrolarına atanmalarının mümkün bulunmadığı, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu cezalarla tecziye edilen il müdürlerinin görevlerine bu cezalar gerekçe gösterilerek son verilemeyeceği, bakanlık müşavirlerinin ise söz konusu düzenleme kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir.