Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine

Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 178 Tarih : 01/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 81. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan sözleşmeli personele, nöbetli çalışma sistemi bulunmayan birimlerde mesai dışında zorunlu hallerde yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücreti yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında izin verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesinde, "Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının % 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.
Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir." denilmektedir.
Genel Müdürlüğünüzde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin fazla çalışma konusunda yukarıdaki hükümlere tabi olması sebebiyle bu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında izin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.