İl ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları

Özel yönetmeliklerinde disiplin amiri ve üst disiplin amiri olarak tespit edilmemiş olsa bile Bölge Müdürlerinin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin son fıkrasına istinaden il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip olduklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 124, 125, 126 Tarih : 04/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 81. sayfa

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Kurum bölge müdürlerinin illerde görevli istasyon müdürleri hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası verme yetkilerinin bulunup bulunmadığı; disiplin amiri sayılmayan üstlerin astları hakkında doğrudan disiplin cezası vermelerinin uygun olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinde; "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmü; 126 ncı maddesinde ise; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; Başbakan ve bakanların başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiri olduğu ve bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilecekleri; Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarının, Bakanlık Müsteşarının, bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şeflerinin buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleri oldukları ve en üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilecekleri; bölge müdürlüklerinde bölge müdürlerinin il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları ifade edilmiştir.
Ayrıca, Danıştay 8. Dairesinin 10/11/1998 tarihli ve E: 1998/4598, K: 1998/3633 sayılı Kararında; ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olan kişiye aylıktan kesme cezasının ilçe milli eğitim müdürü veya üst disiplin amiri olarak kaymakam tarafından verilmesi gerekirse de müsteşar tarafından ceza verilmiş olmasının işlemi sakatlamayacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; her ne kadar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde taşra teşkilatında görev yapan İstasyon Müdürü için disiplin amiri olarak Vali belirlenmiş ve üst disiplin amiri belirlenmemiş ve söz konusu cetvelde İstasyon Müdürü unvanlı kadronun disiplin amirleri arasında Bölge Müdürü unvanlı kadroya yer verilmemiş olsa da; Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve konuya ilişkin olarak genel düzenleme niteliği taşıyan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin son fıkrasında bölge müdürlüklerinde bölge müdürlerinin il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip olduklarının ifade edilmiş olması sebebiyle; kamu kurum ve kuruluşlarının özel yönetmeliklerinde disiplin amiri ve üst disiplin amiri olarak tespit edilmemiş olsa bile Bölge Müdürlerinin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin son fıkrasına istinaden il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları mütalaa edilmektedir.