İstifa eden aday memurun geri dönmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Veteriner kadrosunda göreve başlayan, 2000 yılında bu görevinizden ayrılarak meslek yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atanan personelin, 2 yıl öğretim görevlisi olarak çalışmadan eski görevinize atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 11/05/2001
Kaynak 21 sayılı bülten 44. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesinin son fıkrasında ?13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır...? hükmü, 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıyor olması halinde 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde bu Kanuna tabi kurumlara naklen atanabileceği, bu kapsamda naklen atanacak personelin azami adaylık süresi kadar hizmetinin bulunması gerekmekle birlikte, daha önce 657 sayılı Kanuna tabi memuriyet kadrolarında asli memur olarak istihdam edilenlerin tekrar bu Kanuna tabi kadrolara naklen atanmalarında azami 2 yıl çalışmış olma şartının aranmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, 1988-2000 yılları arasında 657 sayılı Kanuna tabi veteriner hekim olarak çalıştıktan sonra meslek yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atanmanız sebebiyle söz konusu yüksekokulda 2 yıl çalışmadan 657 sayılı Kanuna tabi bir kuruluşa veteriner hekim olarak atanmanızın genel hükümlere göre diğer şartların yerine getirilmesi şartıyla mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.