Kamu görevlisi yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretler

Kamu görevlisi yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4636 / 6 Tarih : 22/12/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 83. sayfa

Başkanlığınızın, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Plânlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir." hükmü, 11 inci maddesinde ise, "?Denetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı ücret ödenir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı Kararının 3 üncü maddesinde, "(1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretleri (EK-II)'de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır." denilmekte olup, söz konusu Karar eki EK-II' nin 1 inci maddesinde ise kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.426 -YTL net aylık ücret verileceği, bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintilerinin ilgili kuruluş tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, söz konusu Yüksek Planlama Kurulu kararında aylık ücret ve ek ödemenin ayrı ödeme olarak düzenlenmiş olması ve 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde aylık ücret belirtilerek diğer ödemelere atıf yapılmaması sebebiyle Başkanlığınız yönetim ve denetim kurulu üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki EK-II'nin 1 inci maddesinde belirtilen tutarın yarısı tutarında aylık ücret ödeneceği değerlendirilmektedir.