3üncü derece okutman kadrosundan daire başkanı kadrosuna atanan memurun ek göstergesi

Üniversiteniz emrinde daire başkanı olarak çalışan ??ın söz konusu kadroya ?..Üniversitesinde 3 üncü derece okutman olarak görev yapmakta iken Üniversitenize 1 inci derece ve 3000 ek gösterge ile atamasının yapıldığı belirtilerek, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi çerçevesinde daha önce bulunduğu akademik unvanın 1 inci derece ek göstergesinden yararlanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 05/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 76. sayfa

Daire başkanı olarak çalışan personelin ??? Üniversitesinde 3 üncü derece okutman olarak görev yapmakta iken Üniversitenize 1 inci derece ve 3000 ek gösterge ile atamasının yapıldığı belirtilerek, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi çerçevesinde daha önce bulunduğu akademik unvanın 1 inci derece ek göstergesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, okutman unvanlı akademik personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olup, mezkur Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında, "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." denilmekte, aynı Kanunun 20 nci maddesinde ise, "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrasında; "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanuna tabi görevlerde bulunanlardan kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atanan personele uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı belirtilmekte olup, ilgili personelin 2914 sayılı Kanuna tabi bir görevden atanmış olması sebebiyle okutman unvanı için belirlenen ek gösterge yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan daire başkanı unvanı için belirlenen ek göstergeden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir.